top of page
 Byggeprocessens faser.

Rådgivningsfaser :

Opdelt i 4 hovedfaser efter første møde
til ide/ skitseforslag til byggetilladelse,
hovedprojekt og til realisering af projekt.


 

Rådgivning kontakt og ide :

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt.
Boligejeren mødes med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

På baggrund af drøftelsen og dokumentationen kan jeg ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til boligejerens forventning til økonomi m.m.

Mødet varer typisk 2+ timer.


 

Rådgivning skitseforslag :

Skitseforslag/ Dispositionsforslag (hovedide, tid og økonomi)
Med denne ydelse får vi uddybet og bearbejdet ideerne fra det første møde, i form af skitser
(planer, facader, tværdsnit, perspektiv og tidshorisont samt detaljeret prisoverslag)
med et prisoverslag på hvad projektet vil koste. Materialevalg belyses.


 

Rådgivning før projektering :

• Forprojekt/ myndighedstegninger
• Energiberegning/ varmetabsberegning

Kravene der indgår i en byggetilladelse
opstillet af den enkelte kommune. (Bygningsreglementet, lokalplaner og servitutter).
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Hovedprojekt

Et hovedprojekt skal være entydigt og
fuldstændigt så der ikke hersker tvivl om
hvordan byggeprojektet skal udføres.

Hovedprojektet indeholder arbejdstegninger
(oversigts- som detailtegninger), beskrivelser, en tidsplan samt et udbudsbrev med tegningsliste for indhentelse af tilbud fra entreprenører/ faggrupper.

Rådgivning ved udførelse :

• Udbud
• Projekt opfølgning
• Byggeledelse
• Fagtilsyn
• Mangel gennemgang
• Aflevering

Sammenligning af entreprenørers tilbud for at finde det bedst egnede, og alt er indeholdt i tilbuddet inkl. AB92* som ABT93*. Under
udvælgelsesprocessen kontraheres med den
valgte entreprenør, uklarheder afklares her.

Afholdelse af byggemøder med entreprenører samt bygherremøder under byggeriet for afklaring af eventuelle spørgsmål der måtte opstå og overholdelse af projektet.

Gennemgang af byggeriet, at det er i
overensstemmelse med projektet i udførelse.

Mangel gennemgang før aflevering hvor fejl og mangler afhjælpes i en afhjælpningsperiode. Efter aflevering færdig meldes byggeriet.

Efter AB-92*, ABT-93* gennemføres 1 og 5 års eftersyn med entreprenørerne.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*AB-92, Forskrevne standarder for arbejder som kan lægges til grund for en entreprise kontrakt.
Aftale mellem bygherre og fag eller hovedentreprenør.
ABT-93 Aftale mellem bygherre og totalentreprenør.

bottom of page